Office Staff

   
  Shri. K.T. Krishnakumar
Section Officer
 
Shri. K.M. Ravindran
Steno Gr-I
Shri. Francis Prakash
U.D.C.
Smt. Vijaya Kumari
U.D.C.
Shri. P.P. Maridas
Staff Car Driver
Shri. M.K.Mohanan
Group C
Smt. V.S.Santa
Group C
Shri. K. J. Gopi
Group C
Shri. A Radhakrishnan
Group C